ZVÁRACIA TECHNIKA | PREDAJŇA & E-SHOP

Obchodné podmienky

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti VALTEC spol. s.r.o, so sídlom Lieskovská cesta 13, 962 21 LIESKOVEC, Slovenská republika, IČO: 36628484, IČ DPH : SK2021860181, zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu v Banskej Bystrici, vložka číslo: 9516/S (ďalej len „VALTEC“) a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou VALTEC ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim, prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.zvarcentrum.sk.


2. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ internetového obchodu.

Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý prostredníctvom nákupného košíka odoslal po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom internetového obchodu.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom prehľade na stránkach internetového obchodu.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.

Registráciou sa rozumie zaregistrovanie zákazníka pred objednávkou tovaru. Pri registrácii je zákazník povinný pravdivo a úplne vyplniť všetky svoje osobné údaje uvedené v registračnom formulári. Tieto údaje sa predávajúci zaväzuje použiť len pre účel vybavenia objednávky a komunikácie so zákazníkom. V prípade neposkytnutia úplných a pravdivých údajov si predávajúci vyhradzuje právo objednávku nevybaviť.


3. REGISTRÁCIA ZÁKAZNÍKA

Registrácia zákazníka do internetového obchodu www.zvarcentrum.sk nie je podmienkou nakupovania. Registráciou však môže zákazník získať:

 • Nakupovanie so zľavami
 • Informácie o stave vybavovania objednávok
 • Prehľad všetkých doteraz kúpených produktov
 • Pravidelné informácie o akciách a novinkách
 • Možnosť využívať personalizované služby

4. OBJEDNÁVKA A KÚPNA ZMLUVA

Zákazník si môže cez internetový obchod objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „KÚPIŤ“.

Po stlačení tlačidla „KÚPIŤ“ sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie.

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil / bol predávajúcim oboznámený o vlastnostiach tovaru, o jeho cene a ostatných nákladoch, ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v elektronickom systéme, o čom bude zákazník informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Všetky v systéme zaevidované elektronické objednávky sú považované za návrh na uzatvorenie zmluvy a sú pre kupujúceho záväzné.

Pokiaľ objednávaný tovar nie je na sklade a nebude ho možné z rôznych dôvodov doobjednať tak, aby bol kupujúcemu doručený v rámci dodacej lehoty, upozorní predávajúci kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na dané skutočnosti. Kupujúci má právo v takomto prípade svoju objednávku zrušiť alebo upraviť podľa vzájomnej dohody.

Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať objednávku v odôvodnených prípadoch, a to najmä v prípade vyčerpania skladovej zásoby tovaru, v prípade nedostupnosti tovaru u dodávateľa, v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny alebo popisu tovaru v katalógu internetového obchodu.

Doručením akceptácie objednávky kupujúcemu sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených na stránke www.zvarcentrum.sk, v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a v reklamačnom poriadku.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Internetový obchod www.zvarcentrum.sk umožňuje zákazníkom prístup k informáciám o stave ich objednávok (zaregistrovanie, prijatie, úhrada, expedovanie …) po autorizácii ich prihlasovacími údajmi.

Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.


5. POSTUP OBJEDNÁVANIA TOVARU

Pre objednanie tovaru zákazník klikne myšou na tlačidlo kúpiť a tovar bude vložený do nákupného košíka. Potom sa môže rozhodnúť, či chce nákup uzavrieť (vyplniť pripravený formulár), alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostane okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v kontaktnom formulári. Zároveň bude jeho objednávka archivovaná v sekcii moje objednávky, do ktorej bude mať prístup po prihlásení iba on.


6. CENA

Všetky ceny v internetovom obchode www.zvarcentrum.sk nie sú konečné tj. nezahŕňajú DPH (toto platí až do odvolania). K cenám je pripočítaná ešte 20% DPH. Predávajúci je platca DPH. Predávajúci sa zaväzuje dodržať ceny dané v potvrdenej objednávke kupujúceho.

Vzhľadom na pohyb cien predávaného tovaru na trhu, predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť ceny ponúkaného tovaru. Predávajúci má preto právo aktualizovať ceny bez predošlého upozornenia. Ceny uvedené v platnej objednávke sú pre túto konkrétnu objednávku platné až do jej vybavenia. Pri väčšom odbere z jednotlivých položiek predávajúci môže poskytnúť individuálne zľavy.

Akciové ceny sú platné do dátumu, ktorý je uvedený v detailoch produktu alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka, alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho internetového obchodu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.


7. PLATOBNÉ PODMIENKY

Možnosti platby v internetovom obchode www.zvarcentrum.sk sú:

 • dobierka (kupujúci platí až pri doručení tovaru)
 • prevodný príkaz na základe vystavenej predfaktúry (tovar sa zasiela až po úhrade)
 • elektronické bankovníctvo (tovar sa zasiela až po úhrade)
 • hotovosť (osobný odber)
 • na splátky (Quatro)

V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list (ak si to zákazník neprial inak). V prípade ak doklad chýba, zákazník nás môže informovať telefonicky alebo na e-mailovú adresu obchod@zvarcentrum.sk a doklad mu bude doručený dodatočne.


9. POŠTOVÉ A INÉ POPLATKY

K uvedeným cenám sa pripočítava nasledovné poštovné, podľa spôsobu a adresy dodania.

 • Kuriér SR 5 € platba dobierkou / prevodom
 • pri objednávke nad 100 € poštovné neúčtujeme

Iné poplatky ani balné predávajúci neúčtuje. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe želania zákazníka, môže byť účtované poštovné za každú zásielku samostatne. Kompletné podmienky poštovného si môžete pozrieť tu.


10. DODACIE PODMIENKY

Spôsob dodania tovaru:

 • kuriérom na adresu uvedenú v objednávke,
 • osobný odber v kamennej predajni VALTEC, Lieskovská cesta 13, 962 21 LIESKOVEC

Pri určovaní dodacej lehoty vychádza predávajúci z dodávateľsko-odberateľských skúseností, ako aj z aktuálnej dostupnosti produktu u dodávateľov. Jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 24 hodín do 30 pracovných dní, v závislosti od skladových zásob. V prípade niektorých produktov sa môže táto doba predĺžiť, o čom predávajúci informuje zákazníka hneď, ako zistí bližšie informácie o dostupnosti daného produktu (v niektorých prípadoch to môže byť krátko po uplynutí pôvodne udávanej dodacej lehoty). Pri tovare môže byť dodacia lehota dlhšia (termín predajca oznamuje zákazníkovi individuálne – podľa údajov poskytnutých dovozcom, s ktorým spolupracuje). V ponuke je aj tovar, pri ktorom je dostupnosť ťažšia alebo neistá – v takých prípadoch sa môže stať, že tovar nakoniec predajca nebude vedieť dodať, aj keď je možné si ho objednať. Ak si zákazník objedná tovar, ktorý výrobca vypredal, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja a neinformoval spoločnosť VALTEC, predajca bude okamžite informovať zákazníka (telefonicky, e-mailom). V prípade produktov, ktoré ešte neboli vyrobené, predajca uvádza orientačné termíny – objednaný tovar predajca posiela okamžite ako ho výrobca dodá na sklad.

Objednávky predajca vybavuje priebežne každý pracovný deň v poradí v akom boli zaevidované do elektronického systému.

Kuriérska spoločnosť ručí za zásielku do okamihu jej odovzdania kupujúcemu. Kupujúci je povinný prezrieť zásielku pri jej doručení a v prípade viditeľného poškodenia, či dokonca straty časti tovaru, je povinný spísať s dopravcom reklamačný protokol a takúto zásielku neprevziať. Hneď ako kuriérska spoločnosť zásielku vráti, predávajúci vyexpeduje nový tovar kupujúcemu.


11. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Podľa § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zákon č. 102/2014 Z.z.) má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa: a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke predávajúceho. (stiahnuť formulár Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy)

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. V takomto prípade zašle kupujúci tovar na adresu predajne: VALTEC, Lieskovská cesta 13, 962 21 LIESKOVEC s dokladom o zaplatení. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Vrátený tovar kupujúci NEZASIELA na dobierku! Tovar, ktorý je vrátený bez udania dôvodu musí byť zabalený a nepoškodený, inak nebude vrátenie tovaru akceptované.

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov pred tým, ako mu bude tovar vrátený.

Po dohode môže byť vrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru) poštovné nebude účtované, avšak iba v prípade, že sa jedná o jeho prvú výmenu.


12. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručné podmienky na tovar sa riadia reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

Na predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov. V prípade tovaru s inou záručnou dobou je záruka uvedená v záručnom liste. Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.

Spoločnosť VALTEC ručí zákazníkovi za:

 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky,
 • dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený,
 • dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke,
 • pri elektronickej platbe (prevodom / platobnou kartou) ručíme za vrátenie peňazí ak prekročíme maximálnu dodaciu dobu produktov (ak o to zákazník požiada),
 • priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak.

Spoločnosť VALTEC nenesie zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (kuriér),
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,
 • poškodenie zavinené doručovateľom (kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) – nepreberať!

13. REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruky za predaný tovar. Záruka sa poskytuje za podmienok stanovených príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Ako záručný list tovaru slúži nákupný doklad (faktúra), pokiaľ nie je vystavený špeciálny záručný list.

Ak nie je uvedené inak, je záručná doba všetkých tovarov pre kupujúceho (spotrebiteľa) 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Prípadné reklamácie vyriešime k vašej spokojnosti promptne individuálnou dohodou a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné výrobné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď nahlásiť našej firme a má právo na špeciálnu reklamáciu, kde mu môžu byť preplatené všetky vzniknuté poštovné náklady.

 Záruka sa nevzťahuje na:

a) vady zapríčinené nešetrným používaním

b) nesprávnym použitím výrobku

c) prirodzeným opotrebením

Reklamovaný tovar prosím odosielajte DOPORUČENE, nie na dobierku. Do obálky priložte kópiu Výpisu objednaného tovaru (faktúry) a vyplnený formulár o odstúpení od zmluvy. Reklamácie vybavíme spravidla do 14 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou.   Za prípadnú stratu poštou nenesieme zodpovednosť! Tovar, ktorý nám bude zaslaný na dobierku nepreberieme.


14. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť VALTEC plne rešpektuje súkromie zákazníka, avšak pre vybavenie objednávok potrebuje niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkmi. Prevádzkovateľ internetového obchodu VALTEC spol. s. r. o. týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou, nakladá v zmysle „Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov“. Z vyššie uvedeného zákona vyplýva povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielok. Prevádzkovateľ internetového obchodu VALTEC spol. s. r. o. si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzanie s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie vedené pravidlá manipulácie s dátami.

Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 576/2004 Z. z. a zákona č. 90/2005 Z. z. ÚPLNÉ ZNENIE


15. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci bude spracúvať osobné údaje Kupujúceho ním poskytnuté v Objednávke v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) na účely uzavretia, realizácie a plnenia Kúpnej zmluvy uzatváranej medzi Kupujúcim a Predávajúcim podľa týchto VOP. Spracúvanie osobných údajov Predávajúcim je v prípade nákupu tovaru a dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie Kúpnej zmluvy a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti Predávajúceho. Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia Kúpnej zmluvy a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar. Kupujúci taktiež berie na vedomie, že Predávajúci môže sprístupniť osobné údaje Kupujúceho nasledovným príjemcom osobných údajov : osoby podieľajúce sa na dodávaní tovaru alebo zaisťujúce služby zaisťujúce marketingové služby. Kupujúci prehlasuje, že údaje uvedené v Objednávke sú pravdivé. Kupujúci (dotknutá osoba) má vo vzťahu ku svojím spracovávaným osobným údajom Predávajúcim (Prevádzkovateľom) nasledovné práva podľa ust. § 19 Zákona o ochrane osobných údajov nasledovné práva:

 • a) Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 18/2018“) je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
 • b) Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 • c) Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v § 23 ods. 2 zákona 18/2018 alebo ak je spracúvanie potrebné kvôli dôvodom v § 23 ods. 4 zákona 18/2018.
 • d) Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa § 24 ods. 1 zákona 18/2018.
 • e) Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 • f) Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 • g) Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Kupujúci taktiež berie na vedomie, že e-mailová adresa uvedená Kupujúcim v Objednávke alebo iným spôsobom poskytnutá Kupujúcim Predávajúcemu v súvislosti s nákupom Tovarov Predávajúceho Kupujúcim, môže byť využitá na účely priameho marketingu v zmysle § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov (oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu) najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov vlastných podobných tovarov Predávajúceho v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách) (§ 62 Zákona o elektronických komunikáciách). V prípade, ak si Kupujúci (príjemca) takejto elektronickej pošty nepraje ďalšie zasielanie takýchto obchodných oznámení, je oprávnený jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť takéto zasielanie obchodných oznámení, a to zaslaním e-mailu obsahujúceho nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení na e-mailovú adresu: zvarcentrum@zvarcentrum.sk

16. NEWSLETTER A E-MAILY 

Pri registrácii si zákazník môže vybrať, či chce dostávať pravidelné informácie o novinkách na trhu. Odber newsletterov môže zákazník kedykoľvek zrušiť. Na e-mailovú adresu zákazníka predávajúci posiela informácie aj o vybavovaní jeho objednávky, dostupnosti a nedostupnosti tovaru. Všetkým zaregistrovaným zákazníkom predávajúci môže nepravidelne (maximálne niekoľkokrát ročne) posielať dôležité informácie, ktoré súvisia s prevádzkou internetového obchodu www.zvarcentrum.sk. V prípade, že zákazníka e-maily od predajcu obťažujú, napíšte nám prosím e-mail na obchod@zvarcentrum.sk.


17. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou VALTEC spol. s.r.o. a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Spoločnosť VALTEC spol. s.r.o. si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.zvarcentrum.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2018

 • Telefonické objednávky
  +421 917 488 885
 • Doprava zadarmo
  pre objednávky nad 100 €
 • Tovar na sklade
  expedujeme do 24 hod.
 • Zákaznícky servis
  a starostlivosť
 • Dodávame produkty
  priamo od výrobcov

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.